Słowniczek

Wymowa

„c” 
czytamy „k”
„ce”, „ci” 
czytamy „se”, „si” (Ameryka Łacińska) lub jak angielskie 'th’ (Hiszpania)
„ge”, „gi” 
czytamy „he”, „hi”
„gue”, „gui” 
czytamy „ge”, „gi”
„h” 
jest zawsze nieme
„j” 
czytamy „h”
„ll” 
czytamy „j” lub „rz” (tylko w Argentynie),
„que”, „qui” 
czytamy „ke”, „ki”
„v” 
czytamy „b”
„y” 
czytamy „rz” (np. „yo” tylko w Argentynie) lub „j” (np. „Goya”)
„ze”, „zi”
czytamy „ze”, „zi” (Ameryka Łacińska) lub jak angielskie 'th’ (Hiszpania)

Podstawowe zwroty

Dzień dobry 
¡Buenos dias! (błenos dijas!)
Cześć 
¡Hola! (ola!)
Dobry wieczór 
¡Buenas tardes! (błenas tardes!)
Do widzenia 
¡Adios! (adijos! / adjos!)
Dobranoc 
¡Buenas noches! (błenas noczes!)
Do zobaczenia później 
¡Hasta luego! (asta lołego!)
Do jutra 
¡Hasta mañana! (asta manjana)
Do poniedziałku 
¡Hasta el lunes! (asta el lunes)
Cześć, co słychać? 
¡Hola! ¿Qué tal? (ola, ke tal?)
Jak masz na imię? 
¿Cómo te llamas? (komo te jamas?)
Mam na imię Luiza. Jestem z Polski i mieszkam w Chorzowie. 
Me llamo Luisa. Soy de Polonia y vivo en Chorzów. (me jamo Luisa; soj de Polonia i wiwo en Chorzów)
Miło mi (poznać) 
Mucho gusto. (muczo gusto)
Skąd jesteś? 
¿De dónde eres? (de donde eres?)
Co to jest? 
¿Qué es esto? (ke es esto? / kesesto?)
Kim jesteś? 
¿Quién eres? (kien eres?)
Gdzie mieszkasz? 
¿Dónde vives? (donde wiwes?)
Czym się zajmujesz? / Co robisz? 
¿Qué haces? (ke ases?)
Co tutaj robisz? 
¿Qué haces aqui? (ke ases aki?)
(To) jest moja przyjaciółka, Anna. 
Es mi amiga, Ana. (es mi amiga, Ana)
pracować 
trabajar (trabahar)
zdjęcie 
la foto (la foto)
ładny; ładna 
bonito (bonito); bonita (bonita)
starty, stara 
viejo (bieho / wieho), vieja (bieha / wieha)
dlaczego 
¿Por qué? (por ke?)
dobry; dobra 
bueno (błeno); buena (błena)
dużo 
mucho (muczo)
trochę 
un poco (un poko)
wakacje 
las vacaciones (las wakasjones (Ameryka Łacińska) / las wakathiones (Hiszpania))
pan 
usted (usted) / señor (senjor)
pani 
usted (usted)
czas 
el tiempo (el tiempo)
coś 
algo (algo)
(Czy) coś jeszcze? 
¿Algo más? (algo mas?)
(ta) butelka 
la botella (la boteja)
(to) wino 
el vino (el wino)
gość (zaproszony / zaproszona) 
el invitado (el inwitado) /la invitada (la inwitada)
opalony / brunet 
moreno (moreno)
trzeba (musieć) 
hay que (aj ke)

To musi zostać powiedziane! – ¡Hay que decir esto! (aj ke desir esto)
który 
¿cuál? (kłal?)
czasem 
a veces (a weses (Ameryka Łacińska) / a wethes (Hiszpania))
dzieci 
el niños (el ninjos)
jakiś / jakaś / jacyś / jakieś 
algún (algun) / alguna (alguna) / algunos (algunos) / algunas (algunas)
wszyscy 
todo el mundo [literalnie: wszyscy w świecie] (todo el mundo)
rok 
el año (el anjo)
mój samochód 
mi coche (mi kocze)
Co to znaczy? 
¿Qué quiere decir eso? (ke kiere desir eso?)
Co chcesz przez to powiedzieć? 
¿Qué está tratando decir? (ke esta tratando desir?)
lubię […] 
Me gusta […] (me gusta […] / me husta […])
Lubicie tańczyć? 
¿Os gusta bailar? (os gusta bajlar?)
mnie się podoba(ją) […] 
(a mí) me gusta(n) […] ((a mi) me gusta(n) […])
Która jest godzina? 
¿Qué hora es? (ke ora es?)

Es la una (1:00) (es la una)
Son las dos (2:00) (son las dos)
Son las tres y cinco (3:05) (son las tres i sinko (Ameryka Łacińska) / son las tres i thinko (Hiszpania))
Son las cuatro y cuarto (4:15) (son las kłarto i kłatro)
Son las cinco y media (5:30) (son las sinko i media (Ameryka Łacińska) / son las thinko i media (Hiszpania))
Son las seis menos cuarto (5:45) (son las sejs menos kłarto)
Son las siete menos diez (6:50) (son las sjete menos dies (Ameryka Łacińska) / son las sjete menos dieth (Hiszpania))
O której godzinie […]? 
¿A qué hora […]? (a ke ora […]?)

A las ocho y media (8:30) (a las oczo i media)
A las nueve menos tres (8:57) (a las nłewe menos tres)
A las diez y cuarto (10:15) (a las dies y kłarto (Ameryka Łacińska) / a las dieth y kłarto (Hiszpania))
A la una menos once (12: 49) (a la una menos onse (Ameryka Łacińska) / a la una menos onthe (Hiszpania))
Słuchaj, twój dom jest gdzieś tutaj blisko? 
Oye, ¿tu casa está por aquí cerca? (oje, tu kasa esta por aki serka?)
Widzisz ten wysoki budynek? No więc, mieszkam w nim na pierwszym piętrze, drugie drzwi po lewej [stronie]. Kiedy możesz przyjść?? 
¿Ves aquel edificio alto? Pues vivo ahí en el primer piso, segunda puerta a la izquierda. ¿Cuándo puedes venir? (Wes akel edificjo alto? Płes wiwo aji en el primer piso, segunda płerta a la izkierda. Kłando płedes wenir?)
Przepraszam, gdzie jest toaleta? 
Perdona, ¿dónde están los servicios?(Perdona, donde estan los serwisjos?)
Co jest napisane na ogłoszeniu? 
¿Qué pone en el cartel? (ke pone en el kartel?)
Obiecuję, że nie opowiem tego nikomu. 
Te juro, que no se lo voy a contar a nadie. (Te huro, ke no se lo woj a kontar a nadie)
Jak ci poszło? 
¿Qué tal te ha ido? (ke tal te a jido?)
0 cero (sero (Ameryka Łacińska) / thero (Hiszpania))
1 uno/una (uno / una)
2 dos (dos)
3 tres (tres)
4 cuatro (kłatro)
5 cinco (sinko (Ameryka Łacińska) / thinko (Hiszpania))
6 seis (sejs)
7 siete (sjete)
8 ocho (oczo)
9 nueve (nłewe)
10 diez (djes (Ameryka Łacińska) / djeth (Hiszpania))
11 once (onse (Ameryka Łacińska) / onthe (Hiszpania))
12 doce (dose (Ameryka Łacińska) / dothe (Hiszpania))
13 trece (trese (Ameryka Łacińska) / trethe (Hiszpania))
14 catorce (katorse (Ameryka Łacińska) / katorthe (Hiszpania))
15 quince (kinse (Ameryka Łacińska) / kinthe (Hiszpania))
16 dieciséis (djesiseis (Ameryka Łacińska) / djethiseis (Hiszpania))
17 diecisiete (djesisjete (Ameryka Łacińska) / djethisjete (Hiszpania))
18 dieciocho (djesioczo (Ameryka Łacińska) / djethioczo (Hiszpania))
19 diecinueve (djesinłewe (Ameryka Łacińska) / djethinłewe (Hiszpania))
20 veinte (vjeinte (Ameryka Łacińska) / bjeinte (Hiszpania))
21 veintiuno/a (vjeinti-uno(a) (Ameryka Łacińska) / bjeinti-una(a) (Hiszpania))
22 veintidós (vjeinti-dos (Ameryka Łacińska) / bjeinti-dos (Hiszpania))
23 veintitrés (vjeinti-tres (Ameryka Łacińska) / bjeinti-tres (Hiszpania))
30 treinta (trenda)
31 treinta y uno/a (trenda-i-uno(a))
32 treinta y dos (trenda-i-dos)
40 cuarenta (kłarenta)
41 cuarenta y uno/a (kłarenta-i-uno(a))
42 cuarenta y dos (kłarenta-i-dos)
50 cincuenta (sin-kłenta (Ameryka Łacińska) / thin-kłenta (Hiszpania))
60 sesenta (sesenta)
70 setenta (setenta)
80 ochenta (o-czenta; fonetycznie wymowa zbliżona do polskiego zdrobn. oczu – oczęta)
90 noventa (nowenta)
100 cien (sjen (Ameryka Łacińska) / thjen (Hiszpania))
101 ciento uno/a (siento-uno(a) (Ameryka Łacińska) / thiento-uno(a) (Hiszpania))
102 ciento dos (siento-dos (Ameryka Łacińska) / thiento-dos (Hiszpania))
157 ciento cincuenta y siete (sjento-sinkłenta-i-sjete (Ameryka Łacińska) / thjento-sinkłenta-i-sjete (Hiszpania))
200 doscientos/as (dos-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / dos-thjentos(as) (Hiszpania))
300 trescientos/as (tres-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / tres-thjentos(as) (Hiszpania))
400 cuatrocientos/as (kłatro-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / kłatro-thjentos(as) (Hiszpania))
500 quinientos/as (kin-jentos(as))
600 seiscientos/as (sej-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / sej-thjentos(as) (Hiszpania))
700 setecientos/as (sete-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / sete-thjentos(as) (Hiszpania))
800 ochocientos/as (oczo-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / oczo-thjentos(as) (Hiszpania))
900 novecientos/as (nowe-sjentos(as) (Ameryka Łacińska) / nowe-thjentos(as) (Hiszpania))
1000 mil (mil)
1998 mil novecientos noventa y ocho (mil-nowe-sjentos–nowenta-i-oczo (Ameryka Łacińska) / mil-nowe-thjentos-nowenta-i-oczo (Hiszpania))
2000 dos mil (dos mil)
2003 dos mil tres (dos mil tres)
1 000 000 un millón (un mijon)
2 000 000 dos millones (dos mijones)
Oto dziesięć pierwszych – najczęściej używanych – liczb porządkowych
1. primero/a (primero(a))
2. segundo/a (sehundo(a))
3. tercero/a (tersero(a) (Ameryka Łacińska) / terthero(a) (Hiszpania))
4. cuarto/a (kłarto(a))
5. quinto/a (quinto(a))
6. sexto/a (sehsto(a))
7. séptimo/a (septimo(a))
8. octavo/a (oktawo(a))
9. noveno/a (noweno(a))
10. décimo/a (desimo(a) (Ameryka Łacińska) / dethimo(a) (Hiszpania))
Dzisiaj jest 10 października 2003 roku. 
Hoy es 10 de octubre de 2003. (oj es el diez de oktuwre de dos mil trees)
dni tygodnia 
los días de la semana (los dijas de la semana)
poniedziałek – lunes (lunes)

w poniedziałek – el lunes (el lunes)
wtorek – martes (martes)
środa – miércoles (mierkoles)
czwartek – jueves (hłewes)
piątek – viernes (wiernes)
sobota – sábado (sabado)
niedziela – domingo (domingo)
miesiące 
los meses

styczeń – enero (enero)

w styczniu – en enero (en enero)
luty – febrero (febrero)
marzec – marzo (marso)
kwiecień – abril (awril)
maj – mayo (majo)
czerwiec – junio (hunio)
lipiec – julio (huljo)
sierpień – agosto (agoste)
wrzesień – septiembre (septiembre)
październik – octubre (oktuwre)
listopad – noviembre (nowiembre)
grudzień – diciembre (disiembire)
Tak 
¡sí! (si!)
Nie 
¡no! (no!)
Jak się masz? 
¿Como estas? (komo estas? / komłe-stas?)
Dobrze, dziękuję. 
Bien, gracias. (bien, grasjas (Ameryka Łacińska) / bien, grathjas (Hiszpania))
Jak masz na imię? 
¿Como te llamas? (komo te jamas?)
Nazywam się _____. 
Me llamo _____. (me jamo _____)
Miło mi pana <panią, ciebie> poznać. 
Encantado de conocerle <conocerla, conocerte>. (enkatado de konoserle <konoserla, konoserte>)
Proszę 
Por favor (por fawor)
Dziękuję 
Gracias (grasjas (Ameryka Łacińska) / grathjas (Hiszpania))
Nie ma za co 
De nada (de nada)
Przepraszam 
Perdón (perdon)
Nie mówię po hiszpańsku. 
No hablo español. (no ablo espanjol)
Gdzie jest ____? 
¿Donde esta ____? (donde esta?)
Uwierzcie mi! 
¡Creedme! (kreede me!)
Stan cywilny 
Estado civil (estado siwil)

– żonaty : casado (kasado)
– mężatka : casada (kasada)
– kawaler : soltero (soltero)
– panna : soltera (soltera)
– wdowiec : viudo (bjudo)
– wdowa : viuda (bjuda)
– rozwodnik : divorciado (diworsjado)
– rozwódka : divorciada (diworsjada)

Nazwy miejsc[edytuj]

lotnisko 
el aeropuerto (el aeroporto)
dworzec kolejowy 
el estacion de trenes (el estasion de trenes (Ameryka Łacińska) / el estathion de trenes (Hiszpania))
przystanek autobusowy 
la parada del autobus (la parada del autovus (Ameryka Łacińska) / la parada del autobus (Hiszpania))
poczta 
la oficina de correos (la ofisina de korreos (Ameryka Łacińska) / la ofithina de korreos (Hiszpania))
informacia turystyczna 
informacion turistica (informasjon turistika (Ameryka Łacińska) / informathion turistika (Hiszpania))
sklep 
la tienda (la tienda)
supermarket 
el sopermercado (el soper-merkado)
restauracja 
el restaurante (el restaurante)
kawiarnia 
la cafeteria (la kafeterija)
hotel 
el hotel (el otel)
schronisko młodzieżowe 
el albergue juvenil (el alberge huwenil)
szpital 
el hospital (el ospital)
apteka 
la farmacia (la farmasjia (Ameryka Łacińska) / la farmathia (Hiszpania))
policja 
la policia (la polisija (Ameryka Łacińska) / la polithja (Hiszpania))
ambasada polska 
la embajada polaca (la embahada polaka)

Źródło: http://wikitravel.org/pl/Rozm%C3%B3wki_hiszpa%C5%84skie